PSYKOTERAPIA

Olen Valviran laillistama psykoterapeutti. Teen yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiaa lähitapaamisilla sekä psykoterapiaa etäterapiana traumapsykoterapian ja integratiivisen psykoterapian viitekehyksellä sekä käytän myös terapiassani kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Vastaanottoni sijaitsee Joensuun keskustassa sekä osan kuukautta otan vastaan asiakkaita Helsingissä.

KELA pätevyys minulla on perhe- ja paripsykoterapiaan sekä nuoren terapian rinnalla tapahtuvaan vanhempain ohjaukseen. Yksilöpsykoterapia tällä hetkellä vain itsemaksaville asiakkaille. Yksilöpsykoterapian Kelan palveluntuottajissa aloitan toukokuussa 2023. Milloin pääsee Kelan tukemaan terapiaan? Katso tähän kysymykseen vastauksia sivulta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Kaikkien terapioiden viitekehyksenä toimii integratiivinen suuntaus ja traumapsykoterapia, jossa erityisen tärkeänä pidän asiakkaan kanssa tässä hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta, aitoa kohtaamista, läsnäoloa sekä turvallisuutta. Ajattelen tilannetta aina kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti, ympäristösi, perheesi huomioon ottaen. Olen opiskellut myös kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä ja ne ovat myös osana mukana terapiassani.

Autan sinua turvallisesti voimaantumaan kiintymystraumoista lähtevistä vaikeista kokemuksista tai tunnistamaan elämän varrelta tulleita kiintymyshäiriöön liittyviä olotiloja, jotta voisit tiedostaa, tuntea ja kokea nykyhetken ja tulevaisuuden tasapainoisemmin ja eheämmin ymmärtäen menneisyyden kokemukset osana elämääsi.

Terapian tukena käytän kehohoidollisia menetelmiä kuten mm. EMDR -terapia ja sensomotorinen psykoterapia.  Keho-orjentoitunut psykoterapia on oleellinen osa työskentelyä traumojen ja kiintymyssuhdevaurioiden hoidossa. Kehotyöskentely on väylä kohti itsetuntemusta ja muutosta. Olen perehtynyt hengityksen merkitykseen itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena sekä tietoisen läsnäolon harjoitteluun.

Psykoterapia etänä toteutuu turvallisesti videovälitteisesti zoom- tai teams-sovelluksen välityksellä.

Yksilöpsykoterapia

Kouluttaudun tällä hetkellä traumapsykoterapeutiksi suuntauksena vakavat kiintymyssuhdetraumat. Koulutus antaa valmiudet tunnistaa, arvioida ja hoitaa traumaperäisiä ja dissosiatiivisistä oireista kärsiviä yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä vaiheorientoituneella hoitomallilla. Yksilöpsykoterapia on tällä hetkellä vain itsemaksaville asiakkaille. Lyhytterapiana ja osana pitkää terapiaa käytän EMDR-menetelmää. Olen käynyt EMDR-terapian I. II ja III-tason koulutukset. Tästä voit lukea lisää Suomen EMDR-yhdistyksen sivuilta https://emdr.fi

Erityisosaamiseni kohdistuu nuorten ja aikuisten lapsuudesta/nuoruudesta alkavien traumojen, kiintymyssuhdetraumojen, kiintymyshäiriöiden, kompleksisen trauman ja dissosiaation oireisiin, tunne- ja läsnäolotaitojen, käyttäytymishaasteiden sekä neuropsykiatristen pulmien tukemiseen.  

Paripsykoterapia

Paripsykoterapia voi olla paritapaamisia, joihin voidaan sisällyttää yksilötapaamisia:

-muutaman käynnin kriisitapaamiset,
-tutkimusjakso viisi kertaa, jonka jälkeen tehdään jatkosuunnitelma,
-pitkä terapia (Kelan kuntoutuspsykoterapia)

Paripsykoterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat kiintymystrauma ja traumaattisten kokemusten aktivoituminen ja näyttäytyminen parisuhteessa, vastavuoroisuus, erilaiset tunteidensäätely, vuorovaikutus ja tunneluvun puutteesta aiheutuvat pulmat parisuhteessa, parisuhteessa toisen osapuolen somaattinen tai psykiatrinen diagnoosi, uusperheet sekä neuropsykiatristen piirteiden näyttäytyminen parisuhteessa.

Pariterapiaan minulla on Kela-pätevyys. Kelan terapiahakemukseen tarvitsee lääkärin b-lausunnon. Katso milloin ja miten pääsee Kelan tukemaan psykoterapiaan sivulta https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Perheterapia

Perheterapian lähtökohtana on systeeminen ajattelu. Olen mukana mahdollistamassa yhteyden muodostumista perheenjäsenten välille, niin, että jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi, perheen arki selkeytyy ja vuorovaikutus paranee.

Perheterapiassa minulle läheisiä aiheita ovat kiintymystrauman ja ylisukupolven kulkevan trauman näyttäytyminen perheen välisissä vuorovaikutuksissa, nuorten ja vanhempien välinen vuorovaikutus sekä käyttäytymispulmat sekä lasten, nuorten ja vanhempien ohjaus neuropsykiatristen piirteiden näyttäytymisessä perheenjäsenellä.

Perheterapiassa kokoonpano tapaamiskerroilla voi vaihdella ja se voi olla myös pelkästään vanhempien ohjausta.

Perheterapiaan minulla on Kela-pätevyys. Kelan terapiahakemukseen tarvitsee liitteeksi lääkärin b-lausunnon.

Olen mukana perhepsykoterapeuttina mm. Coronarian moniammatillisessa tiimissä toteuttamassa Kelan tukemaa LAKU-perhekuntoutusta. Lue lisää: https://www.coronaria.fi/kuntoutuskurssit-ja-valmennukset/laku-perhekuntoutus